Про нас


 

 

 Адміністративний та методичний кабінет ЦДЮТ знаходиться в приміщенні Подорожненської ЗШ І-ІІІ степенів. Кабінет забезпечено комп’ютером, технічними системами навчання, методичною літературою.

На базі загальноосвітніх шкіл району станом на 01.01.2017 р.функціонують 43 гуртки, в яких навчаються 680 учнів.

Гуртки спортивного напрямку проводять свою роботу в спортивних залах шкіл. Всі спортивні зали мають акти перевірки та допуску дітей до занять.

Гуртки туристсько-краєзнавчого профілю працюють в шкільних класах, кабінетах географії. Практичні заняття проходять на шкільних спортивних та географічних майданчиках.

Заняття гуртків технічного напрямку проводяться в шкільних майстернях. Під час роботи суворо дотримується ТБ згідно нормативних документів. Всі майстерні мають акти дозволів допуску дітей до занять.

Для роботи гуртків комп’ютерного напрямку використовуються комп’ютерні кабінети закладів освіти. Заняття проводять учителі інформатики. Дотримуються санітарно-гігієнічні норми.

Заняття гуртків еколого-натуралістичного профілю проводяться в кабінетах біології, а також мають місце практичні заняття (походи по рідному краю).

Естетичний, музичний та хореографічний гуртки проводять свої заняття в актових залах шкіл району.

Матеріальна база спортивних залів, майстерень, комп’ютерних кабінетів задовільна.

Гуртки технічної творчості забезпечені станками по дереву і металу, гуртки народно-прикладного мистецтва забезпечені гачками, тканиною, нитками для вишивки та ін.

Кожен навчальний кабінет користувачів ПК має не менш ніж 5 комп’ютерів. Дотримуються вимоги до санітарних умов та ТБ.

Спортивні зали забезпечені м’ячами, матами і всім необхідним інвентарем згідно навчальних програм.

Кадрове забезпечення ЦДЮТ:

В Центрі дитячої творчості працює 47 педагогів.

З них основних-4, працюючих по сумісництву-43.

Вищу педагогічну освіту мають 37 педагогів.

Середню спеціальну педагогічну освіту мають 7 вчителів.

Середня спеціальна непедагогічна освіта - 3 педагоги.

Педагогічний стаж роботи працівників має такі показники:

- до 5 років педагогічного стажу-8 вчителів,

- до 10 років педагогічного стажу - 4 вчителі,

- до 11-20 років педагогічного стажу-15 педагогів,

- до 21-30 років педагогічного стажу-20 вчителів.

На базі Центру дитячої та юнацької творчості районного відділу освіти працюють гуртки за такими напрямами:

- спортивний,

- науково-технічний,

- комп’ютерний,

- еколого-натуралістичний,

- туристсько-краєзнавчий,

- художньо-естетичний,

- декоративно - прикладного мистецтва.

Метою методичної роботи у районному Центрі дитячої та юнацької творчості є сприяння ефективному розвитку навчально-виховного процесу у позашкільному закладі.

Функції методичної служби ЦДЮТ:

- Стимулювання інноваційної діяльності, надання практичної допомоги;

- Створення умов для професійної адаптації педагогічних кадрів;

- Участь у вивченні попиту ринку освітніх послуг;

- Взаємодія з позашкільними закладами всіх рівнів.

Стратегічні завдання:

- Вивчення проблем освіти та виховання у позашкільному закладі;

- Задоволення потреб педагогів у отриманні знань щодо досягнень у сфері технологій, передового педагогічного досвіду, удосконаленні педагогічної майстерності.

- Науково-методичне та інформаційно-методичне забезпечення педагогічних інновацій.

Основні напрями діяльності:

Діагностико – аналітична діяльність:

- Формування банку даних методичних послуг та продуктів.услуг и продуктов;

- Діагностика потреб педагогічних кадрів у підвищенні кваліфікації.

Організаційно - методична діяльність:

- Прогнозування, планування і організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЦДЮТ, надання їм інформаційно-методичній допомоги в системі позашкільної освіти;

- організація роботи проблемних груп, тимчасових творчих колективів і методичних об'єднань педагогів;

- методичний супровід освоєння Базисного учбового плану;

- підготовка і проведення науково-педагогічних конференцій, педагогічних читань, конкурсів педагогічної майстерності;

- методичний супровід проведення фестивалів, конкурсів, конференцій для учнів і вихованців ЦДЮТ;

- методичний супровід і надання практичної допомоги молодим фахівцям (Школа молодого педагога), педагогічним працівника в період підготовки до атестації, в між атестаційний і між курсовий періоди;

- вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду;

- організація діяльності рефлексії педагогів ЦДЮТ.

Аналізуючи роботу методичної служби центру дитячої творчості мі прийшлі до висновку, що науково - методичне забезпечення виховного та освітнього процесу має великий вплів на ефективність та якість роботі.

Науково-методичне забезпечення центру дитячої та юнацької творчості :

- наявність освітніх програм

- застосування новітніх технологій

- чітка система контролю освітньо – виховного процесу

- методика оцінки внутрішнього та зовнішнього контролю за рівнем досягнень вихованців.

Діяльність в області інформаційно-комунікаційних технологій:

- розробка стандарту інформаційного забезпечення;

- виявлення інформаційних потреб і задоволення запитів педагогічних кадрів в області нових інформаційних технологій і педагогічних інновацій;

- формування інформаційної компетенції педагогічних кадрів;

- організація мережевого інформаційно-комунікаційного супроводу.

Консультаційна діяльність:

- організація консультативної підтримки в рішенні актуальних педагогічних задач;

- створення організаційно-методичних умов для вивчення і впровадження в практику роботи сучасних освітніх технологій;

- консультування педагогічних працівників ЦДЮТ з питань навчання і виховання дітей.

Самоосвітня діяльність.

Самоосвіта є чинником розвитку професійно-педагогічної культури педагога, служить стимулом для систематичної науково-організованої роботи. Аналіз включеності педагогів ЦДЮТ в самоосвіту за останні 3 року свідчить про те, що самоосвіта значно збагачує педагога новітніми системними знаннями основ наук і сприяє зростанню його компетентності. Багато педагогів визначають для себе тему самоосвіти з елементами дослідження. Під потенційні резерви своєї майстерності педагоги підбирають літературу, що дозволяє педагогові якісний аналізувати свої методичні утруднення. Такий підхід поступово виведе педагога на уміння аналізувати передовий і інноваційний досвід. Аналіз планів самоосвіти педагогів свідчить про те, що педагогічна самоосвіта здійснюється різними засобами: вивчення новинок педагогічної і методичної літератури, складання тез, виписок, оформлення картотек, виконання творчих завдань.

Методичні об'єднання ЦДЮТ покликані створити необхідні умови для інтенсивного творчого зростання в процесі колективного творчого пошуку. На засіданнях методичних об'єднань розглядаються теоретичні і практичні питання стану і підвищення ефективності освітнього процесу в установі. Засідання проходять 4 рази на рік.

Школа педагогічної майстерності ввійшла до практики методичної роботи ще у 2004 році і одразу ж викликала інтерес та зацікавленість з боку педагогічного колективу ЦДЮТ.

Розробка методичної допомоги, комплексів методичного забезпечення.

Методичною службою ЦДЮТ розроблені локальні акти і організаційно-нормативні документи, що регулюючі і регламентують навально - виховний процес:

1. Статут ЦДЮТ.

2. Програма розвитку ЦДЮТ.

3. Положення (про педагогічну раду, про науково-методичну раду, про контроль, про моніторинг якості освіти, про конкурс «Педагог ЦДЮТ», про методичний кабінет ЦДЮТ; про методичне об'єднання; про школу педагогічної майстерності; про лабораторію творчого пошуку вихованців ЦДЮТ; конкурси проектних, дослідницьких і творчих робіт вихованців ЦДЮТ, про районний парламент дітей «Сузір'я» і ін.

4. Розробки зразків необхідної навчально-методичної документації: планів і звітів, конспектів заняття; аналітичних довідок; індивідуального плану професійного розвитку; карт аналізу занять по цілях відвідин (напр. Карта аналізу заняття «Виконання завдань виховання на занятті»; «Щоденник особистих досягнень педагога» та інші види документації.

Кадрову політику в ЦДЮТ прагнуть будувати по методу «людських відносин», заснованому на тенденції до кращого виконання роботи в умовах, коли працівники відчувають свою корисність і важливість. З цією метою майже кожен педагог ЦДЮТ включений в певну групу з відповідальністю за конкретний результат діяльності даної групи (творчі групи, проблемні групи, науково-методичну раду, МО, школа молодих педагогів, група самоконтролю та ін., що допомагає педагогові набувати навиків управління і організаційної культури.

Діагностування є основою створення сприятливих умов для самовизначення суб'єктів освітнього процесу. Виявляючи творчі пропозиції, професійні запити педагогів, воно дозволяє задовольнити їх, визначати шляхи і засоби реалізації ініціативи педагога, надавати своєчасну допомогу, створює атмосферу колективного аналітичного пошуку, є джерелом узагальнення і розповсюдження досвіду, а це крок вперед всього колективу. Особливе місце тут займає особова позиція педагога, його бажання змінити що-небудь, діяти по іншому. Результати тестування і анкетування використовуються при розробці плану роботи на навчальний рік. Діагностична карта дозволяє спланувати методичну роботу по всіх напрямах і з чіткою орієнтацією на педагога, на індивідуальний підхід до нього.

Підбиваючи підсумки хотілося б зазначити, що методична робота центру дитячої та юнацької творчості, з урахуванням сучасних вимог, специфіки роботи нашого центру планується так, щоб можна було розглянути якомога більше різноманітних , проблемних питань. Таких як підвищення педагогічної майстерності керівника гуртка, так і питань роботи з батьками, обдарованими дітьми, дитячого самоврядування, виховного, організаційного характеру тощо. Наявність перспективного плану роботи центру на 5 років, річного плану роботи, помісячних планів, планів роботи методичних об’єднань, методично - оперативних нарад, семінарських занять, нарад при директору, які проводяться раз на місяць, педагогічних рад, науково-методичної ради свідчать про актуальний, різнобічний, спрямований на динамічний розвиток центру, характер питань, які розглядалися в 2008-2009 навчальному році.

Науково-методична тема ЦДЮТ:

«Соціалізуюча роль позашкільного закладу у соціально-педагогічному супроводі становлення особистості вихованців».
Завдання науково-методичної роботи:


1. Розробка пріоритетних напрямів розвитку освіти і їх науково-методичне забезпечення.

2. Впровадження в практику прогресивних управлінських і педагогічних технологій.

3. Організація і вдосконалення моніторингу якості викладання в ЦДЮТ.

4. Розширення освітнього простору ЦДЮТ за рахунок інтеграції позашкільної освіти дітей, складання і апробації, впровадження нового плану, активної взаємодії з соціумом, використання культурно-освітнього ресурсу соціуму.

5. Активізація роботи кафедр, МО, творчих груп по підвищенню інформаційної культури, розвитку соціального партнерства.
 

Історія проекту

У цій частині ви можете описати історію проекту та причини, що послужили його виникненням. Вона підходить для згадки основних етапів проекту та вшанування його учасників.

Наші користувачі

Тут ви можете описати типових користувачів, а також те, чому цей проект важливий для них. Це хороший спосіб для того, щоб користувачі повторно відвідували ваш сайт.

© 2016 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode