Управлінська діяльність

Керівництво Центру дитячої та юнацької творчості здійснює директор Косенко Сергій Анатолійович, освіта вища, вчитель історії, педагогічний стаж роботи - 30 років, на цій посаді працює з 2004 року. Директор центру дитячої та юнацької творчості здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників, організовує навчально - виховний процес, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти; забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки. Розпоряджається в установленому порядку майном, і коштами центру. Приймає на роботу та звільняє працівників закладу згідно з чинним законодавством, відповідає за збереження контингенту дітей і підлітків, що отримують додаткову освіту, забезпечує охорону праці працівників, охорону здоров'я та життя учнів.

Основні напрямки та оновлення діяльності центру дитячої та юнацької творчості розроблені в перспективному плані роботи на п'ять років.

В основу концепції центру покладено системно-суб'єктивний підхід до процесу становлення і розвитку життєво-активної, спрямованої особистості, яка у своїй діяльності керується культурно-національними та загальнолюдськими цінностями. Цей підхід - альтернатива без суб'єктивності, що позбавляє людину права на вільний вибір життєвого шляху, права на індивідуальне самовираження, саморозвиток, самореалізацію, творчість. Особливості реалізації навчально-виховного процесу в центрі дитячої та юнацької творчості, демократичний стиль спілкування педагогів та вихованців, добровільність відвідування занять, гнучкість програм. Весь колектив центру використовує у своїй діяльності різноманітні форми та методи, поєднує масову, групову, індивідуальну діяльність, працює над формуванням цінностей та моральних орієнтацій підростаючого покоління.

Центр дитячої та юнацької творчості є інформаційно-методичним та організаційно-масовим центром позашкільної роботи Світловодського району. Основні завдання центру реалізуються через спільну роботу з відділами освіти, загальноосвітніми школами району, центрами соціальної допомоги, у справах сім'ї та молоді, культури, фізкультури і спорту, центральною районною лікарнею, засобами масової інформації: радіомовленням, газетою, громадськими дитячими та молодіжними організаціями, що дає можливість впроваджувати державну політику в галузі освіти та сприяти формуванню гармонійно розвинутої особистості.

Науково-методичне та нормативне забезпечення центру дитячої та юнацької творчості - це переорієнтація змісту, форм і методів, що відповідають сучасним вимогам. Центр постійно працює над розробкою документів, що забезпечують умови діяльності, розвитком інноваційних технологій, створенням наукових центрів, висвітленням проблемних питань позашкільної освіти, максимальним використанням вільного від навчання часу дітей. В основі організаційного забезпечення центру є збереження й збільшення мережі гурткової роботи в районі, зміцнення матеріально-технічної бази.

Планова послідовна робота методичної та психологічної служб із педагогічними кадрами над удосконаленням професійних умінь, отриманням нових знань, ознайомленням із новітніми розробками у сфері позашкільної освіти, впровадженням кращих наукових здобутків у щоденну робочу практику здатні забезпечити позашкільному навчальному закладу власний шлях розвитку, свій неповторний педагогічний стиль. Системність управління забезпечується планом роботи закладу на рік і обумовлюється в розділах "Інструктивно-методична робота”, планом внутрізакладного контролю.

Сутність позашкільної освіти полягає в тому, щоб навчити вихованців вирішувати нестандартні життєві завдання, до числа яких можна віднести дослідницькі, творчі, світоглядні, на основі прикладних знань. Усе це вкладається в поняття функціональна грамотність і найповніше може бути реалізовано, з нашої точки зору, саме засобами введення в практику системи наскрізного програмування.

- Навчити вихованців організовувати свою діяльність – визначати її цілі, засоби реалізації, приймати рішення, взаємодіяти з іншими людьми.

- Навчити пояснювати явища навколишнього життя.

- Навчити орієнтуватися у світі цінностей, вирішувати оцінювальні завдання, пов’язані з визначенням своєї світоглядної, громадянської, моральної позиції.

- Сформувати у вихованців функціональні вміння, необхідні для виконання саме тих соціальних ролей, які необхідні сучасній людині (перехід від заклику "готувати до життя” до конкретного освоєння різноманітних видів діяльності, які дозволять людині якнайповніше реалізувати свій потенціал).

- Формування ключових навичок, що мають універсальне значення для різних сфер і видів діяльності.

- Підготовка до професійної освіти.

Аби скоординувати дії всіх структурних підрозділів ЦДЮТ, забезпечити досягнення поставлених вимог до результатів навчально-виховних завдань, функціонує чотирикомпонентна горизонталь управління, складові якої рівновеликі за своїм значенням і органічно перетинаються одна з одною.

Організація навчально-виховного процесу:

річний навчальний план, у якому визначені пріоритетні цілі й завдання діяльності закладу;

навчальні програми (типові, адаптовані);

розклад роботи закладу з обов’язковим урахуванням санітарно-гігієнічних

вимог та вікових категорій вихованців;

гурткова документація;

- документально оформлена діяльність зі створення безпечних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу з обов’язковим урахуванням специфіки діяльності дитячого колективу;

- функціональні обов’язки членів колективу.

Підготовка педагогічних кадрів до вирішення завдань якості освіти: - підвищення професійної кваліфікації педагогів (курсова перепідготовка, навчання в вищих навчальних закладах, участь у науково-практичних семінарах, тощо);

- індивідуальна програма росту професійної майстерності кожного педагога;

- засоби стимулювання професійного росту керівників гуртків (моральні׃ грамота, подяка, представлення до нагородження, встановлення звання; матеріальні׃ преміювання, нагородження)

Освітнє середовище закладу

-взаємодія Центру з школами, закладами , закладами культури, спортивними організаціями;

-взаємодія з батьками вихованців як педагогічними партнерами

-взаємодія із суспільними організаціями району;

-взаємодія із державними організаціями району, міста та закладами різних форм власності.

Уклад життя закладу

- взаємодія суб’єктів освітнього процесу (вихованці, педагоги, батьки);

- поєднання різноманітних форм освітньо-виховної діяльності (навчання, самоосвіта, досвід соціально-творчої діяльності);

- самоврядування (традиційні короткотривалі проекти, робота над наскрізною програмою із значним наповненням елементами учнівського самоврядування);

- регламентування прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу;

- педагогічні і соціальні ініціативи, соціальне проектування.

Засобом підвищення ефективності функціонування навчально-виховного закладу є системний, цілеспрямований аналіз діяльності всіх його структурних підрозділів. Результативність роботи нами визначається як співвідношення очікуваних і отриманих результатів, ступінь досягнення цілей. Адміністрація закладу забезпечує планову організацію збору, обробки й аналізу інформації про всю сукупність діяльності педагогічної системи закладу, безперервне спостереження за її станом, прогнозування подальшого розвитку. У процесі діяльності використовуються такі методи контролю: опитування, спостереження, перегляд гурткових занять та масових заходів, перевірка документації, визначення рівня виконання навчальних програм, рівня засвоєння вихованцями спеціальних навичок. У зв’язку із цим практикуються такі види контролю: попередній (ознайомлення з методикою викладання педагога, стилем діяльності, окремими аспектами його роботи), узагальнюючий (за підсумками проведення масштабних організаційно-масових заходів), паралельний (відвідування занять різних педагогів за суміжними напрямами діяльності), персональний (вивчення системи роботи педагога під час атестації) та тематичний. За результатами контролю поставлені питання вивчаються на нарадах та педрадах,створюються відповідні аналітичні довідки та накази, у яких предметно обговорюються всі моменти роботи, що розглядаються. Одночасно в закладі мають місце і такі форми контролю, як самоаналіз, та творчий звіт.

Моделювання управлінської діяльності закладу


Директор

Управлінська діяльність

   З  2013-2016р.
Системно – цільове управління позашкільного педагогічного процесу
Інформаційне забезпечення і корекція педагогічного процесу
Аналіз результативності роботи закладу
Педагогічний процес у позашкільному закладі як соціально-виховний феномен розвитку творчої особистості
Вивчення стану роботи гуртків спортивного напрямку
Позашкільний заклад – складова частина системи безперервної освіти
Спільна діяльність закладу з батьками та громадськими організаціями
Вивчення стану роботи гуртків еколого-натуралістичної творчості
Удосконалення роботи з обдарованими дітьми
Організація гурткових занять на основі співтворчості, піднесення індивідуальності у творчій діяльності
Аналіз результативності роботи в гуртках туристсько-краєзнавчого профілю
Про участь в обласному конкурсі на кращий позашкільний заклад
Про ефективність роботи методичних об’єднань
Про участь закладу в обласних та республіканських масових заходах
Про недоліки в роботі гуртків художньо-естетичного профілю
Ведення педагогами нормативної документації
Відвідування учнями занять гуртків навчально- технічної творчості
Про забезпечення санітарного стану класів, кабінетів та робочих учнівських місць
Аналіз роботи закладу за минулі роки
Про організацію та проведення районних масових заходів
Про виконання наказів на внутрізакладний контроль
Про дотримання техніки безпеки під час занять гуртків дитячої творчості    

Індивідуально-розвивальна діяльність учнів у системі реалізації компетентнісно - орієнтованого навчання  в позашкільній освіті                            

© 2016 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode